Kurssien arviointiperusteet / Anne Rongas / aikuislukio


Yleisarviointi


Arvioinnissa otan huomioon yleisen aktiivisuuden, omatoimisuuden ja kiinnostuksen.

Näitä voit ilmaista lähiopetuksessa osallistumalla opetuskeskusteluihin, tekemällä kulloisellakin kurssilla anetut läksyt ja mahdollisia vapaaehtoisia tehtäviä, selvittämällä poissaolot, kyselemällä lisätietoja niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat tai niistä asioista, jotka jäivät muuten vaivaamaan.

Verkko- ja etäopiskelija voi osoittaa aktiivisuuttaan kurssitehtävien avulla, oppimisäiväkirjan tms. avulla ja olemalla aktiivisesti yhteydessä opiskeluun liittyvien ongelmien kanssa. Verkko- ja etäopiskelijoiden arvosanassa painottuu opiskelun luonteen vuoksi loppukokeen tai portfolion arvosana.

Aikuislukion opiskelijoiden moninaisten elämäntilanteiden vuoksi arvioinnissa yleisen aktiivisuuden painoarvo on vähäisempi kuin päivälukiossa. Työn, perheen, pitkien välimatkojen ja tiiviin opiskelutahdin vuoksi passiivisempikin opiskeluote on ymmärrettävissä. Muista kuitenkin, että mitä aktiivisemmaksi jaksat kurssin aikana heittäytyä, sitä antoisampaa opiskelu on ja sitä helpompaa loppukokeeseen valmistautuminen on.

Jokaisella kurssilla en opetuksessa käsittele koko oppikirjaa. Lähes jokaisella kurssilla osa oppikirjasta suoritetaan erilaisilla tehtävillä. Tavoitteeni tässä on se, että oppiminen ei jäisi liian ulkokohtaiseksi. Tehtävien avulla jokaisen on pakko prosessoida ainakin joitakin teemoja omakohtaisesti. Useimmilla kursseilla annan myös tilaisuuden korvata osan loppukokeesta vaihtoehtoisilla tavoilla, joillakin kursseilla jopa suorittaa koko kurssin esimerkiksi opintoportfolion avulla. Kurssin loppukoe voi olla myös suullinen tentti (voit esittää toiveesi tästä).

Kiinnitän kurssisuorituksissa erityisesti huomiota sisällön ymmärtämiseen. Opettamiani aineita ei ole mielekästä opetella ulkoa kirjan lauseita toistaen (tietoa toistava opiskelu jää aina pinnalliseksi).

Plagiointi


Plagiointi eli toisen tekemän työn omana esittäminen johtaa aina kurssin hylkäämiseen ja seuraavalla kurssilla kurssisuorituksen mittaamiseen käytetään vain loppukoetta. Katso: http://peda.net/polku/plagiointi

Arvosana


Arvosanan saaminen edellyttää, että kaikki kurssitehtävät on tehty ennen loppukoetta. Mikäli kurssitehtävät arvioidaan (mainitaan tehtävänannossa), tehtävät muodostavat 1/3 kurssiarvosanasta ja loppukoe 2/3. Mikäli tehtävät tehdään suoritusperiaatteella, hyvin tehty tehtävä voi nostaa kurssikokeen arvosanaa ylöspäin. Yleinen aktiivisuus vaikuttaa erityisesti siinä tilanteessa, jos joudun harkitsemaan arvosanaa kahden vaihtoehdon väliltä (jos tehtävien ja/tai kokeen perusteella arvosana on esim. 8½). Kurssi arvioidaan numerolla 4 – 10. Jos et palauta tehtäviä viimeistään kokeeseen mennessä ja suoritat kokeen myöhemmin, koealue koskee myös tehtäväsivuja. En ota kurssitehtäviä vastaan enää kurssikokeen jälkeen.

Tehtävien ja kokeen arviointiperusteet:


Kypsyyttä osoittava vastaus on jäsennelty ja johdonmukainen. Vastaus kohdistuu otsikon antamaan aiheeseen. Tehtävän kannalta olennaisia tietoja on riittävästi. Kaikkea oppikirjassa ja oppitunneilla esitettyä ei tarvitse osata, mutta keskeisimmät asiat kyllä. Jos sinulla on vaikeuksia hahmottaa keskeisimpiä asioita, kertaa muistiinpanot, opintomonisteet ja lue oppikirjan otsikot. Nämä sisältävät ydinasioita. Hyvä vastaus heijastaa asian omakohtaista ymmärtämistä.

Hyvässä vastauksessa määritellään käytetyt käsitteet ja selvitetään asiat sujuvalla suomenkielellä. Väitteet perustellaan ja opitut teoreettiset tiedot esitellään riittävän selkeästi väitteiden perusteluissa. Vastakkaisten näkemysten esittely (toisaalta – toisaalta) on ansioksi. Oman ymmärryksen esittäminen on tärkeää ja se voi tapahtua varsinkin tehtävissä myös luovalla tyylillä. Esimerkkien avulla voit hyödyntää kokemuksiasi ja ilmaista omaa ymmärrystäsi. Kokeen oppimistavoite on harjaannuttaa sinua itsenäiseen ajatteluun ja kirjalliseen ilmaisuun.

Heikko vastaus on hajanainen ja samoja asioita toistava. Heikossa vastauksessa ei ole riittäviä teoriatietoja vaan lähinnä omia kokemuksia tai mielipiteitä. Tämä on osoittautunut varsinkin aikuisopiskelijoiden ongelmaksi: yleistietoa ja elämänkokemusta on, mutta näiden yhdistäminen kurssin teoreettiseen sisältöön jää vajaaksi. Kurssin aikana tulisi tästä syystä jatkuvasti miettiä käytännön ja teorian välisiä linkkejä.

Portfolion arvoíointi


Jos koko kurssi arvioidaan portfoliotuotoksen perusteella, suoritukseen kuuluu suullinen osuus, joka sovitaan sen jälkeen, kun olet palauttanut työsi (voidaan toteuttaa myös sähköpostilla, puhelimitse, mesellä tai skypellä, kesto noin 10 minuuttia). Kurssiarvioinnin saat suullisen osuuden jälkeen.

Arvioinnin painotukset: Kiinnitän arvioinnissa huomiota aiheiden monipuoliseen ja syvälliseen käsittelyyn. Tiedon toistamiselle rakennettu portfolio ei ole niin arvokas kuin oman ajattelun ja oivallusten kautta syntynyt. Portfolion arviointiin liittyy keskustelu, jossa itse myös arvioit työtäsi.

Arviointi koostuu seuraavasti: 65% sisältö: aiheen käsittely ja vastausten looginen, hyvin perusteltu esittäminen; 10% oman persoonan mukainen kokonaisesitys: portfolion yleisilme, yhtenäisyys ja tyyli; 15% oman oppimisen ja ajatustyön kuvaus; 10% loppukeskustelu, oman portfolion sisällön tuntemus. Loppukeskustelu toteutetaan erikseen henkilökohtaisesti sovitulla tavalla.


Päivitetty 28.4.2008