Persoonallisuutta selittävät teoriat

Oppikirja: Otava PS5 s. 48 - 126, WSOY Mielen maailma 5 s. 134 - 179 sekä taulukko kirjan lopussa.
Testaa tietosi: Psykologia.infon rasti-ruutuun-testi
Tähän teemaan liittyvä keskustelutehtävä Facebook-ryhmässä (katso kurssitehtävät, voit myös vastata oppimispäiväkirjaasi)


Ihminen on monimutkainen kokonaisuus ja haaste myös tutkijoille. Psykologian historian kuluessa ihmistä ja hänen peroonallisuuttaan on tarkasteltu eri lähestymissuunnista ja toisinaan myös jälkeen päin ajateltuna liian kapealle rajoittuen.

Kertaa psykologian historian lähestymistavat (koulukunnat). Lue etälukion psykologian aineistosta lyhyet tiivistelmät ja tutustu oppikirjasi avulla siihen, kuinka nämä eri lähestymistavat selittävät ihmisen persoonallisuutta.

Nykyisin painotetaan ihmisen toimntaan ja olemukseen vaikuttavaa kokonaisuutta: biologisia, fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vaikuttavia tekijöitä. Näin myös persoonallisuuden suhteen.

Audiot:
1. Johdatus persoonallisuutta selittäviin teorioihin (10 min, diat 1-5),
2. Persoonallisuusteorioitten esittelyä osa 1: psykodynaaminen (7 min, dia 7),
3. Persoonallisuusteorioitten esittelyä osa 2: behavioristinen ja piirreteoreettinen (diat 9-11, 4 min 30 s),
4. Persoonallisuusteorioitten esittelyä osa 3: temperamenttitutkimus ja humanistinen psykologia (diat 13-15, 5 min 40 s) ja
5. Persoonallisuusteorioitten esittelyä osa 4: sosiaalisen oppimisen teoriat, kulttuurien välisen tutkimuksen näkökulma. sosiokonstruktiiviset teoriat, muita lähestymisiä (diat 17-23, 10 min).Otavan PS5 kuvailee persoonallisuuspsykologian keskeisiä kysymyksiä. Sivulla 19 nostetaan esille mm. tilannetekijät, jotka vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen. Sama ihminen eri tilanteissa toimii hyvinkin eri tavoin. Oppituntikeskustelussa tuli esille myös iän vaikutus. Sama ihminen eri-ikäisenä reagoi samaan tilanteeseen eritavoin. K. kertoi, kuinka oli lapsuudessaan oppitunneilla erittäin hiljainen, mutta nyt vuosikymmeniä myöhemmin puhumisen kynnys ei ole enää osallistumisen esteenä.

Tilannetekijöiden ja persoonallisuuden roolia vuorovaikutuksessa oppikirja erittelee (PS5, s. 19):
  • reaktiivinen: tulkinnan vaikutus, kokeeko tilanteen esimerkiksi uhkana vai mahdollisuutena
  • proaktiivinen: yksilön valintojen vaikutus, esimerkiksi aktiivinen hakeutuminen suotuisaan ympärisöön
  • evokatiivinen: yksilön muissa herättämät reaktiot, esimerkiksi negatiivisen suhtautumisen heijastuminen vastaavalla suhtautumisellaPortfolikysymykset:

1. Vertaile kahta persoonallisuusteoriaa keskenään.
2. Miksi ihmisen persoonallisuutta selitetään niin monella eri tavalla?
3. Mikä persoonallisuusteoria kiinnostaa sinua eniten? Perustele.
4. Tee kuva tai sarjakuva jostakin persoonallisuuteoriasta. Liitä tekstiä niin paljon mukaan, että teorian ydin selviää.