Portfoliokysymykset

Paluu Verkkokurssi -sivulle | Portfolio-ohjeet

Vastaa yhteen kysymykseen jokaisesta teemasta. Portfoliokysymykset löytyvät myös jokaisen teemasivun alalaidasta.

1. Persoona

 1. Etsi useampia persoonallisuuden määritelmiä ja vertaile niitä?
 2. Kerää lehtikuvia tai ota itse kuvia kameralla. Pohdi kuvien perusteella, millä erilaisilla tavoille ihmiset ilmentävät omaa persoonallisuuttaa ulospäin. Pohdi myös, millä tavalla ulkoinen olemus voi peittää persoonallisuutta.
 3. Kuvaile, mitä alla olevat sanat tarkoittavat ja missä yhteyksissä niitä käytetään
virike_persoonallisuus.jpg

2. Minuus / identiteetti läpi elämänkaaren


 1. Mitä tarkoitetaan identiteetin integraatiolla? Millä tavalla identiteetin integraatio liittyy ihmisen mielenterveyteen?
 2. Millä tavalla sosiaalinen ympäristö, kulttuuri ja historiallinen aika ovat vaikuttaneet sinun identiteettisi kehittymiseen?
 3. Identiteetin kehittymisen kannalta nuoruus on tärkeää aikaa. Millä tavalla identiteettikehitys voi jatkua myöhemmin? Millaiset asiat voivat erityisesti vaikuttaa ihmisen identiteetin muutoksiin?
 4. Selvitä, mitä tarkoittaa deindividuaatio. Millaisia sosiaalisia tai sosiaalipsykologisia vaikutuksia ilmiöllä on?


3. Persoonnallisuuden tutkimusmenetelmiä


 1. Tutustu oppikirjasi avulla persoonallisuuden tutkimusmenetelmiin ja niihin liittyviin ongelmiin. Laadi käsitekartta tai muu kaavio asiasta. Koeta tiivistää yhdelle sivulle oleellisin sisältö.
 2. Miksi persoonallisuutta tutkitaan? Kerro, mitä tavoitteita persoonallisuustutkimuksella on. Millä tavalla tutkimus vastaa näihin tavoitteisiin?
 3. Millaiseen persoonallisuuden tutkimukseen olet osallistunut tai haluaisit osallistua? Jos olet osallitunut tutkimukseen, kuvaile tapausta ja omaa kokemustasi. Mihin tietoja käytettiin? Millä tavalla itse suhtauduit tutkimuksen toteutukseen ja tuloksiin? Jos et ole ollut itse tutkittavana, valitse jokin tutkimusmentelmä, joka kiinnostaa sinua. Miksi haluaisit, että sinua tutkitaan kyseisellä menetelmällä? Mitä vaikutuksia arvioit tutkimuksella olevan omaan käsitykseesi itsestäsi?
 4. Millä tavalla psykologisissa tutkimuksissa joudutaan ottamaan huomioon eettisiä asioita?
 5. Poimi persoonallisuuden tutkimista käsittelevän oppikirjasi osion kaikki keskeiset käsitteet ja selitä, mitä ne tarkoittavat.


4. Asenteet, mielikuvat ja sosiaaliset verkostot


 1. Professori Lea Pulkkinen käyttää termiä sosiaalinen alkupääoma. Ota selvää, mitä hän tällä termillä tarkoittaa ja miten sosiaalista alkupääomaa voisi kasvattaa.
 2. Millä tavalla sosiaalinen ympäristö vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin? Voit käyttää lähteenä YLE:n Psykologian sanakirja -radio-ohjelman jaksoa I niinkuin itsetunto.

5. Omalla tiellä - tahto ja valinnat persoonaa muovaamassa


 1. Mikä on roolimallien psykologinen merkitys? Millaisia roolimalleja eri-ikäisillä ihmisillä on?
 2. Millä tavalla satujen sankarit vaikuttavat lapsen kehittymiseen?
 3. Millä tavalla ihminen voi ylittää fyysiä esteitä? Kerro esimerkki ja pohdi, mitä henkisiä ja sosiaalisia avuja esteiden ylittämiseen tarvitaan. Voit tutustua esimerkiksi Helen Kellerin tai Christy Brownin Brownin tarinoihin?
 4. Mitä tarkoittaa itseään toteuttava ennuste? Miksi usko omiin mahdollisuuksiin toimii itseään toteuttavana ennusteena?
 5. Opitusta avuttomuudesta on puhuttu pitkään. Psykologian piirissä on tutkittu myös opittua optimismia (Seligman: Learned optimism). Miksi optimismia kannattaa tutkia? Jos sinulla on oppikirjanasi Mielen maailma, lue sivut 184 - 193. Seligmanin haastattelu on myös hyvä lähde tähän tehtävään.

6. Persoonallisuutta selittävät teoriat

 1. Vertaile kahta persoonallisuusteoriaa keskenään.
 2. Miksi ihmisen persoonallisuutta selitetään niin monella eri tavalla?
 3. Mikä persoonallisuusteoria kiinnostaa sinua eniten? Perustele.
 4. Tee kuva tai sarjakuva jostakin persoonallisuuteoriasta. Liitä tekstiä niin paljon mukaan, että teorian ydin selviää.

7. Hyvinvointi

 1. Etsi aineistoksesi jokin uutinen, joka käsittelee henkistä hyvinvointia tai pahoinvointia (sanomalehdestä tai verkkolehdestä). Kuvaile, millä tavalla ihmisen hallinta- ja puolustuskeinot toimivat kyseisen uutisen kuvaamassa tilanteessa. Jos uutinen käsittelee henkistä pahoinvointia, selosta, millaista psyykkistä työtä kyseisessä tilanteessa tarvitaan ja mitkä toimenpiteet saattaisivat auttaa ihmistä/ihmisiä kyseisessä tilanteessa. Jos uutinen käsittelee henkistä hyvinvointia, selosta, millaisia eväitä tilanne antaa ihmiselle/ihmisille ja millä tavalla uutisen kuvaama tilanne kehittää psyykkisiä hallintakeinoja.
 2. Vertaile psyykkisiä hallintakeinoja (coping strategioita) ja puolustuskeinoja (defenssejä). Kirjoita tarina, jossa tarinan päähenkilö kohtaa kaksi vaikeaa tilannetta reagoiden toiseen hallinta- ja toiseen puolustuskeinoilla.
 3. Mitä surutyö on? Millä tavoin ihmiset selviytyvät surusta? Esittele joitakin keinoja. Kuvaile myös, kuinka havaintojesi mukaan kulttuurissamme suhtaudutaan suruun. Jos lähipiiriisii kuuluu joku ihminen, jota voit haastatella surun käsittelystä menneisyydessä tai toisessa kulttuurissa, tee pieni haastattelu ja liitä se vastaukseesi. Voit myös pohtia teemaan liittyvän kurssiaineiston ja oman ajattelusi perusteella haastattelussa esiin tulleita asioita.
 4. Millaisista asioista henkinen hyvinvointi koostuu? Miten sitä voidaan lisätä? Ota huomioon ihmisen toiminnan eri ulottuvuudet: biologinen, psyykkinen ja sosiokulttuurinen.

8. Mielenterveys

 1. Käsittele jotakin mielenterveyteen liittyvää aihetta jonkin ajankohtaisen uutisen tai artikkelin perusteella. Voit esimerkiksi referoida lähdeaineistoa ja esittää sen pohjalta nousevia kysymyksiä ja mahdollisia vastauksia. Käytä oppikirjaa hyväksi aineiston käsittelyssä. Kysymyksiä voit löytää myös yhteisesti kootusta listasta.
 2. Millaiset asiat uhkaavat ja/tai millaiset suojaavat ihmisen mielenterveyttä. Käytä vastauksessa hyväksi oppikirjan lisäksi jotakin ajankohtaista mielenterveyttä käsittelevää uutista tai artikkelia.

9. Hoitomuodot

 1. Ota kantaa ja kirjoita vastine yleisönosastolle: Ota lähtökohdaksesi jokin mietenterveyteen liittyvä uutinen tai artikkeli. Kirjoita sen pohjalta kannanotto valitsemaasi lehteen yleisönosastolle. Tuo kannanotossasi esille mahdollisuuksia ja ongelmia lähtökohtanasi olevan mielenterveysasian käsittelyssä. Pohdi aihetta sekä yksilön että lähiyhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Esimerkiksi valitsemasi artikkeli käsittelee nuorten masennusta. Voit kannanotossasi käsitellä aihetta esimerkiksi niin, että yksilönäkökulmasta esität masentuneen vaikeuksia jaksaa itse etsiä apua, lähiyhteisön näkökulmasta vaikeuksia tunnistaa läheisen kärsimystä (masennus voidaan perheessä tulkita nuoruuden kuohuntaan liittyväksi mielialan vaihteluksi) ja yhteiskunnan näkökulmasta voit tuoda esille lisääntyviä odotuksia ja suoritusvaatimuksia sekä hoitojonoja.
 2. Tee terapialaitoksen mainos: Erilaisia terapiamuotoja löytyy tavattoman paljon. Sanat terapia ja terapeutti ovat myös hämääviä, sillä niitä käytetään sekä tieteellisen tutkimuksen pohjalta kehitetyistä hoitomuodoista ja yliopistollisen koulutuksen saaneista henkilöistä että erilaisiin uskomusjärjestelmiin liittyvistä menetelmistä ja menetelmien taitajista (ks. esimerkiksi Skepsis-yhdistyksen sivuilla artikkelit Uskomuslääkintä ja Terapeuttinen kosketus).

Terapeutit.fi tietoa erilaisista terapiamuodoista
Tukiasema.net esittelee eräitä terapiamuotoja.
Wikipedia: Psykoterapia

PS5.ppt.jpg